Autem dnes jezdí prakticky každý, ale je nutno vědět, že některá onemocnění, k nimž patří i cukrovka, mohou svými projevy negativně ovlivňovat řízení motorových vozidel, a tím i vydání nebo držení řidičského průkazu. Tento problém samozřejmě řeší náš právní řád, a jakkoli jde o „suchou“ právnickou řeč, je důležité znát aspoň základní informace. Tady jsou.

U cukrovky jsou z hlediska řízení problematické především hypoglykémie (hrozí při léčbě inzulínem, deriváty sulfonylurey a glinidy), které mohou snížit kvalitu mentálních funkcí, ale svoji roli může hrát například i zhoršení zraku při diabetické retinopatii. Lékař (nejčastěji praktický lékař), který vydává potvrzení o zdravotní způsobilosti k vydání či držení řidičského průkazu, je povinen vzít toto onemocnění v potaz a řídit se zákonnou vyhláškou.

Typy řidičských průkazů a zdravotní způsobilost u pacientů s cukrovkou

Podmínky způsobilosti se liší u různých typů řidičských průkazů. Ty jsou rozděleny na skupinu 1 (zjednodušeně – neprofesionálové) a skupinu 2 (profesionálové). Pro řidiče-profesionály jsou podmínky pro držení řidičského průkazu příslušných kategorií přísnější.

Těžké hypoglykémie a syndrom zhoršeného rozpoznávání hypoglykémií

Klíčovou situací pro posuzování je těžká hypoglykémie, tedy ta, při které je nutné, aby pacientovi pomohla další osoba. Pokud se tento stav objevil v posledních 12 měsících (není nutné, aby to bylo v době řízení), pak lékař zvažuje, zda řidičský průkaz neodebrat. V případě, že se těžká hypoglykémie objevila za posledních 12 měsíců dvakrát u profesionálního řidiče, je lékař povinen mu řidičský průkaz odebrat. Řidiči-neprofesionálovi je možné i v takovém případě řidičský průkaz ponechat, ale posuzující lékař musí své rozhodnutí dostatečně zdůvodnit. U neprofesionálů se do celkového počtu započítává každá těžká hypoglykémie proběhlá v bdělém stavu (tedy ne v průběhu spánku), u profesionálů se započítává i ta, která proběhla ve spánku.

Syndrom zhoršeného rozpoznávání hypoglykémií je situace, kdy pacient nedostatečně poznává příznaky hypoglykémie. V takovém případě je riziko těžké hypoglykémie vyšší, a pokud tímto syndromem pacient trpí, může mu být řidičský průkaz odebrán. Zákon je opět přísnější na profesionální řidiče, kdy v případě přítomnosti tohoto syndromu řidičský průkaz odebrán být musí.

Další povinnosti řidičů s cukrovkou

Pokud řidič nebo žadatel o řidičské oprávnění užívá léky, které nesou riziko vyvolání hypoglykemie, musí prokázat dostatečnou informovanost o hypoglykémii, rizicích, které přináší, její prevenci a léčbě (způsob prokázání zaznamená lékař do zdravotnické dokumentace). Řidič-profesionál pak musí při diabetologických kontrolách doložit pravidelné měření glykémie. 

Pravidelné kontroly

Zdravotní prohlídce stran držení řidičského průkazu se pacient s cukrovkou musí podrobit jednou za 3 roky, profesionální řidič má tuto povinnost jednou za rok. Posuzující lékař může frekvenci kontrol na základě svého uvážení zvýšit.

Literatura:

Vyhláška č.37/2018  https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2018-37

MUDr. Jan Brož, Interní klinika 2. LF Uk a FN Motol PrahaSouvisející články