Psychoterapie a schizofrenie

 3 min.  |   11. 8. 2020  |   Garant: Martin Anders


Léčba schizofrenie je komplexní proces, i proto je psychoterapie kombinována s farmakologickou léčbou, bez níž by nedosahovala potřebné účinnosti. Efektivita psychoterapie je dána nejen stavem nemocného a jeho motivací k léčbě a jejího dodržování, ale i řadou dalších, především sociálních faktorů. V posledních letech se psychoterapie stává stále důležitější součástí integrované péče o nemocné schizofrenií, a i díky rostoucímu počtu Center duševního zdraví se stává dostupnější.

Obecně má psychiatrická rehabilitace pomoci lidem s psychiatrickým postižením, aby mohli lépe fungovat ve společnosti a žít v prostředí, které si zvolí. Tato rehabilitace napomáhá nejen v procesu úzdravy, tedy dosažení úplného vymizení symptomů, ale i v úspěšné adaptaci v konkrétním prostředí, a to i přes přetrvávající symptomy. Psychoterapie může být ve formě pracovní terapie, tréninku asertivity nebo např. kognitivně-behaviorální terapie, která je v současnosti jedním z nejrozšířenější psychoterapeutických směrů.

Kognitivně-behaviorální terapie

Jedná se o metodu nácviku jak sociálních, tak kognitivních dovedností. Tato metoda se soustřeďuje na proces učení a jeho využití v léčbě. Bere v úvahu myšlenkové postupy, názory a postoje a pracuje s nimi. Předpokládá, že změnu myšlení, které je naučené a podporované vnějšími a vnitřními faktory, lze navodit změnou chování. Této metody se využívá i u úzkostných poruch, depresivních poruch a dalších onemocnění. Cílem je samostatnost pacienta, který se nejprve učí novým dovednostem a pak tyto získané znalosti používá ve svém přirozeném prostředí. Kognitivně behaviorální terapie je zaměřená na celkové zklidnění způsobené přijetím nemoci a odstranění úzkostného způsobu myšlení.

Psychoedukace

Součástí psychoterapie je i psychoedukace, při které se pacient učí lépe porozumět svému onemocnění a žít s ním. Psychoterapie může být individuální nebo skupinová. V ideálním případě je do tohoto procesu zapojena i rodina a nejbližší okolí pacienta.

Socioterapie

V komplexní léčbě je často zapotřebí i socioterapie. Zde se jedná o opětovné osvojení sociálních dovedností, zajištění základních sociálních potřeb a rehabilitaci. Patří sem např. starost o hmotné zabezpečení, podmínky k bydlení nebo i rehabilitace v pracovním prostředí. Jedná se o nácvik komunikace a sociálních dovedností postupující od jednoduchého ke složitému. Socioterapie zpravidla probíhá ve skupině 6 až 8 pacientů, kteří se učí zacházet s druhými lidmi a řešit mezilidské vztahy. Sociální rehabilitace se zabývá navrácením k dřívější pracovní a sociální výkonnosti. Někdy jsou k léčbě využívány i další terapeutické metody, jako je například ergoterapie či fyzioterapie.

Schizofrenie často vyřazuje nemocného z běžného života. Může vést ke ztrátě pracovního zařazení, k invalidizaci, někdy i k rozpadu rodinného zázemí. Psychosociální podpora a pomoc jsou proto často nezbytnou součástí úspěšné léčby. I zde je potřeba motivovaného a spolupracujícího pacienta, pro kterého je pomoc jeho okolí obrovskou výhodou.

Schizofrenie - varovné signály, diagnóza a léčba

Související články
Schizofrenie patří mezi léčitelná onemocnění. Dobře vedená terapie dává pacientovi šanci žít kvalitní a produktivní život.

Nejčastější mýty o schizofrenii

 1 min.  |   20. 1. 2022  |   Martin Anders
Nejen široká veřejnost, ale i zdravotníci mají tendenci vytvářet si stereotypní obrázek o pacientech se schizofrenií.
Duševní onemocnění jsou spojena s mnoha předsudky. Společnost se duševně nemocných bojí a odsunuje je na okraj. Faktem zůstává, že je na nemocné nahlíženo s despektem a pacienti jsou vyčleňováni ze společnosti.
I když je deprese léčitelným onemocněním, uvádí se, že pouze 30 procent léčených pacientů dosáhne plného odeznění příznaků léčené epizody onemocnění.

Schizofrenie u dětí a adolescentů

 5 min.  |   7. 10. 2020  |   Martin Anders
Schizofrenie u dětí mladších než 9 let se objevuje velmi zřídka, to ovšem neznamená, že touto psychotickou poruchou trpět nemohou. Výjimečná už nebývá u dětí po 13. roce věku a u adolescentů, zejména u chlapců.
Odpověď na tuto otázku není jednoduchá, existuje řada teorií, ale nepochybně vždy hrají roli genetické předpoklady, působení stresových faktorů, ale i jiných exogenních faktorů.
Jen o málokterém onemocnění mají lidé tak zkreslené představy jako o schizofrenii. Přitom se jedná o nejčastější a nejzávažnější onemocnění ze skupiny psychotických duševních poruch.
Schizofrenie je závažné, často chronické duševní onemocnění, které výrazně narušuje schopnost nemocného srozumitelně se chovat, jednat a uplatnit se ve společnosti.

Léčba schizofrenie

 4 min.  |   20. 1. 2022  |   Martin Anders
Léčba schizofrenie se odvíjí od akutní fáze onemocnění a spočívá v užívání léků (antipsychotik) a v psychosociální a psychoterapeutické intervenci.

Nastavení cookies

Na našem webu používáme cookies.

Některé z nich jsou k fungování stránek nezbytné, ale o těch ostatních můžete rozhodnout sami.